top of page

Common Sense To Apathy

Αν φτάσαμε το υπαρξιακό ερώτημα στις μέρες μας, τι είναι γυναίκα; τότε η παράνοια είναι ο λόγος που ψάχνουμε, αν σταθούμε με ιατρικούς όρους. Η απλούστερη απάντηση είναι αυτή που μπορεί να κυοφορήσει μια νέα μορφή ζωής. Πρόκειται για ένα ον με όλες τις αισθήσεις της θυληκής αρχής εκ φύσεως. Αυτό συνεπάγεται ένα σώμα, μια αντίληψη και μια δυναμική έκφρασης για να βιωθεί το μέγα μυστήριο του φυσικού τοκετού. Οτιδήποτε άλλο μεταμορφώνεται με εικόνα θυληκού είναι μιμητισμός στα στοιχεία της γυναίκας, είναι μια μεταμόρφωση με ψυχογενή χαρακτηριστικά για τις υποκειμενικές ανάγκες ενός ψυχισμού να βιώσει κατά προσέγγιση τη θυληκή αρχή. Δεν είναι γυναίκα, είναι ομοίωμα της.


If we have reached the existential question nowadays, what is a woman? then paranoia is the reason we are looking for, if we stand in medical terms. The simplest answer is one that can gestate a new form of life. It is a being with all the senses of the feminine principle by nature. This implies a body, a perception and a dynamic of expression to experience the great mystery of physical birth.

Anything else that is transformed with a feminine image is an imitation of the elements of the woman, it is a transformation with psychogenic characteristics for the subjective needs of a psyche to experience the feminine principle approximately. It is not a woman, it is a likeness of her.

 

Από τη φύση μας, έχουμε δύο φύλα. Ένα αρσενικό που παράγει σπέρμα και το μεταφέρει σε ένα θηλυκό που παράγει ωάριο, έχει ωοθήκη για να δημιουργήσει κατά την εγκυμοσύνη ένα νέο ανθρώπινο ον, όπως συμβαίνει στη φύση σε όλα τα ζώα και τα φυτά με παρόμοιο τρόπο.


Όλες οι άλλες μορφές φύλου είναι ιατρικές εργαστηριακές αναπαραγωγές για προσωπικά πειράματα σε υποκειμενικά θέματα ψυχισμού. Το να αποκαλούνται γυναίκες ή άντρες είναι περιορισμός από τη φύση τους. Καλύτερα να πούμε σε μια λέξη Trans.


By nature, we have two sexes. A male produces sperm and transfers it to a female that produces an ovum and has an ovary to create a new human being during pregnancy, as happens in nature in all animals and plants in a similar way.


All other forms of gender are medical laboratory reproductions for personal experiments in subjective psychic issues. To be called female or male is a limitation by nature. Better to say a word, Trans.

 

Τα 100+ φύλα που επίσημα στέκονται ως νέο είδος έχουν καταφέρει ένα σπουδαίο εγωκεντρικό έργο πρωτοποριακό για την ανθρώπινη κοινωνία που θα επανέλθει σε μια φυσική κανονικότητα λόγο έλλειψης επιστημονικών παραδοχών όταν παραδεχτούμε τη κοινή λογική ως σημείο αναφοράς για την ανθρώπινη επικοινωνία.


Τhe 100+ genders officially standing as a new species have accomplished a great egocentric pioneering work for human society that will return to natural normality for lack of scientific assumptions when we admit common sense as the reference point for human communication.

 

Η γραμματική επέμβαση στη γλώσσα παριστάνει ισότητα ενώ ουσιαστικά την γελοιοποιεί. Τα ουδέτερα άρθρα υπάρχουν ήδη και θα χρειαστεί το υποκείμενο που θέλει να μεταμορφωθεί σε ουδέτερο να βρεί τρόπο το ίδιο να συντάξει ένα νέο τρόπο έκφρασης. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται να κάνουμε παραδεκτή κάθε υποκειμενική γραμματική έκφραση. Μόνο στους καλλιτέχνες επιτρέπονται οι αναγραμματισμοί για την παραγωγή έργου.


The grammatical intervention in language pretends equality while in fact ridiculing it. Neutral articles already exist and it will take the subject who wants to transform himself into a neutral to find a way to compose a new way of expressing himself. It does not necessarily mean that we need to make every subjective grammatical expression admissible. Only artists are allowed anagrams to produce work.

 

Το ορόσημο LGBTQ+ μπορεί να μετατραπεί αλφαβητικά σε BGLQT+ για να έχουμε ισότητα στην έκφραση του αλλιώς είναι μια ανισότητα η λεσβιακή κοινότητα να εκφράζεται πρώτη από όλους χωρίς απαραίτητο εκφραστικό λόγο, δεν έχει κάποια ποιητική ιδιότητα δηλαδή. Τυπικά η αλφαβητική προσέγγιση έκφρασης εξισώνει τους ανθρώπους για την σεξουαλική τους προτίμηση.


Επίσης να προστεθεί το S για τους Straight, και να εκφραστεί ως BGLQST+ καθώς αποτελεί κανονικότητα στις μέρες μας να θεωρείσαι εξαίρεση ως είδος για καθε περίπτωση και πρέπει να αναφέρεται μεταξύ όλων των ερωτικών επιλογών.


Ποιητικά ταιριάζει καλύτερα να διατυπωθεί τελικά ως SBGLQT+ έχει καλύτερο άκουσμα και το προτιμώ προσωπικά.


The LGBTQ+ landmark can be alphabetically converted to BGLQT+ to have equality in its expression otherwise it is an inequality that the lesbian community is the first to be expressed by everyone without a necessary expressive discourse, it has no poetic quality. Typically the alphabetic approach to expression equates people to their sexual preference.


Also, add the S for Straight, and express as BGLQST+ as it is a normality nowadays to be considered an exception as a species for every situation and must be mentioned among all sexual choices.


Poetically it is better suited to be expressed finally as SBGLQT+ it has a better sound and I prefer it.

 

Κατάληξη όλων των παραπάνω τοποθετήσεων είναι και η περιγραφή του όρου Πατριαρχεία. Δεν σημαίνει κάτι ειδικά, έχει ιδεολογικό πρόσημο τον φεμινισμό που θα ήθελε να μιλήσει για τον πολιτικό όρο Tυραννία και όσοι προάγουν Δημοκρατία συμφωνούν επί της ουσίας.


Μόνο που η υπερεκμετάλλευση του όρου έφτασε στην υποτίμηση του αρσενικού είδους χωρίς αιδώ για την ανθρώπινη ιστορία και το αποτέλεσμα του είναι η ισοπέδωση της κοινής λογικής.


Δεν υπάρχει Πατριαρχεία, Τυραννία υπάρχει και δεν επουλώνεται με ευχολόγια και σιωπή. Χρειάζεται σθένος λόγου και πράξης.


The conclusion of all the above statements is the description of the term Patriarchy. It doesn't mean anything in particular, it has an ideological connotation of feminism that would like to talk about the political term Tyranny and those who promote Democracy agree on the substance.


Except that the overuse of the term has come to devalue the male species with no disrespect for human history and the result is the leveling of common sense.


There is no Patriarchy, Tyranny exists and is not healed by wishful thinking and silence. It needs courage of speech and action.

 

Υποστηρίζω την ελευθερία του λόγου του Matt Walsh - Piers Morgan - Andrew Tate - Sayer Ji - David Icke και είμαι εναντίον κάθε κτήνους που απειλεί τη ζωή της Δημοκρατίας 🐆


I support Matt Walsh - Piers Morgan - Andrew Tate - Sayer Ji - David Icke's freedom of speech and am against any beast that threatens the life of Democracy 🐆

35 views

Comments


bottom of page